...♥.♥.♥... Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam ...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Quân đội nhân dân phản động


Dân Làm Báo - Không biết đảng ta làm ăn cái gì mà thù địch lung tung khắp nơi. Mới mấy hôm trước đồng chí quan lớn Trung tướng kiêm tiến sĩ Võ Tiến Trung kêu gào địch đã vào trong lính, hôm qua lại thêm một ngài trung tướng phó giáo sư tiến sỹ tên là Nguyễn Tiến Bình nhảy lên bàn độc QĐND rên rỉ tiếp.

Trước khi mời bạn đọc ghé mắt xem các thế lực thù địch (ma) nó nhập đồng Quân đội có cái đuôi Nhân Dân những cái đầu là của đảng ta như thế nào, Dân Làm Báo xin được bày đặt có vài lời bình loạn như sau:

1. Mới nhìn vào Nhan đề của bài viết là "Bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trong đấu tranh tư tưởng, lý luận" là thấy... ghét. Cứ cho là bộ đội cụ Hồ bản lĩnh đầy mình nhưng các cụ bộ đội cụ Hồ giờ đã chống gậy hoặc theo con đường bác-đi rồi. Bây giờ chỉ có bộ đội cụ Lú đang bị đảng ta bắt quăng súng ngồi nhìn giang sơn biển đảo dần dần lọt vào tay lâm tặc và hải tặc phương bắc.

2. Đồng chí quan lớn Trung tướng kiêm tiến sĩ Võ Tiến Trung tiết lộ bí mật quốc gia, tự vạch... đít cho người ta xem khi phán rằng "những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta có chiều hướng gia tăng, trước hết và nguy hiểm nhất là về chính trị-tư tưởng. Đã và đang xuất hiện lực lượng chống đối quyết liệt nền tảng tư tưởng và quan điểm, đường lối của Đảng, trong đó có cả một số người từng là cán bộ, đảng viên có công lao với đất nước."

Mà đồng chí này làm mình bắt đầu mù mờ với cái từ "tự". Tự là... tự... chính mình, chính ta mà nên. Vậy thì con ma thế lực thù địch nào vào đây để chuyển biến "bộ đội cụ Lú" của đảng ta?

3. Đồng chí còn trích lời quan Tổng - "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Thực tế đã có bộ phận suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có người công khai bày tỏ ý kiến trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, thậm chí có người "sám hối", "trở cờ"; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. Đây là điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền”. Bộ phận à nghe, không phải vài mạng đồng chí đâu. Mèn ơi, từ đảng cho đến quân mà tả tơi như thế thì phải nói tụi "thế lực thù địch" này nó ngầu thật! Mà tụi nó là ai vậy cà!?

4. Phải khen một cú: tướng tá của đảng ta bằng cấp đầy mình, văn võ song toàn. Bố nào cũng giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ... Kinh thật!

*

Làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” - Bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trong đấu tranh tư tưởng, lý luận 

QĐND - Chủ Nhật, 07/10/2012, 22:18 (GMT+7) 

QĐND - Đấu tranh tư tưởng, lý luận là bộ phận rất hệ trọng và nhạy cảm trong đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc, liên quan trực tiếp đến sự thịnh suy của quốc gia dân tộc và sự sống còn của chế độ xã hội. Hiện nay và dự báo trong những năm tới, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta thực sự là mặt trận nóng bỏng hàng đầu, quyết liệt và phức tạp nhất trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trong điều chỉnh chiến lược của các thế lực thù địch, sự chống phá trên lĩnh vực chính trị-tư tưởng được coi là “mũi đột phá” nhằm đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, không chỉ diễn ra trên diện rộng mà ngày càng tập trung vào chiều sâu, công kích thẳng vào những vấn đề tư tưởng mang tính lý luận - những vấn đề cốt lõi làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và chế độ XHCN, từng bước làm cho con người và xã hội Việt Nam xa rời định hướng XHCN và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Các thế lực thù địch ra sức lợi dụng ưu thế về công nghệ thông tin, tăng cường “Chiến tranh thông tin trên mạng” để đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị-tư tưởng.

Trước sự chống phá quyết liệt và thâm độc của các thế lực thù địch, những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường và quá trình đất nước đẩy mạnh hội nhập quốc tế, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta có chiều hướng gia tăng, trước hết và nguy hiểm nhất là về chính trị-tư tưởng. Đã và đang xuất hiện lực lượng chống đối quyết liệt nền tảng tư tưởng và quan điểm, đường lối của Đảng, trong đó có cả một số người từng là cán bộ, đảng viên có công lao với đất nước.

Không thể chủ quan khi ngay trong Đảng tồn tại các ý kiến khác nhau về một số vấn đề có ý nghĩa chiến lược liên quan đến định hướng phát triển của đất nước, ảnh hưởng đến sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Thực tế đã có bộ phận suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có người công khai bày tỏ ý kiến trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, thậm chí có người "sám hối", "trở cờ"; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. Đây là điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền”.

Để quân đội ta tham gia có hiệu quả vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đòi hỏi trước hết phải giữ vững định hướng chính trị-tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ và xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tăng cường sức đề kháng làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tăng khả năng miễn dịch để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ quân đội.

Trong tình hình hiện nay cần tăng cường hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Từ Quân ủy Trung ương đến các chi bộ đều có trọng trách lãnh đạo tiến hành CTĐ, CTCT nhằm giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, nhất trí và tin tưởng cao đối với sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm tư tưởng sai trái, cơ hội thực dụng, chủ nghĩa cá nhân; tích cực phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ.

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận rất khó khăn và phức tạp, nhất là khi các thế lực thù địch ra sức công kích, bài xích những vấn đề cốt lõi làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và chế độ XHCN. Điều này đòi hỏi phải có lực lượng hạt nhân thực sự có bản lĩnh vững vàng, có năng lực tư duy lý luận và trải nghiệm thực tiễn giữ vai trò chỉ đạo, định hướng và làm nòng cốt trong tổ chức đấu tranh. Đó là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và lực lượng chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong quân đội. Ngoài ra phải kể đến đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị; khoa học xã hội và nhân văn quân sự; cán bộ hoạt động trên các lĩnh vực xuất bản, văn hóa, nghệ thuật… Chỉ khi nào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, nhất là cấp chiến dịch-chiến lược quan tâm sâu sắc, dành nhiều tâm huyết và trí tuệ đối với công tác tư tưởng, lý luận, vừa tăng cường chỉ đạo, vừa trực tiếp làm công tác tư tưởng, lý luận thì tổ chức đấu tranh của quân đội trên mặt trận tư tưởng, lý luận mới thực sự có hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ huy phải nắm vững ngọn cờ tư tưởng, lý luận, thường xuyên và trực tiếp làm công tác tư tưởng, lý luận trong đơn vị, nhất là ở những thời điểm có tính chất bước ngoặt của cách mạng, khi xử trí các tình huống chính trị - tư tưởng nhạy cảm và phức tạp trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta để phối hợp chặt chẽ đấu tranh của quân đội với đấu tranh của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở.

Trong các chủ trương, giải pháp đấu tranh cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa phương châm: Chủ động tiến công, đoàn kết hiệp đồng, gắn kết chặt chẽ “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, dựa vào cơ sở lý luận và thực tiễn với cái tâm trong sáng để thuyết phục là chủ yếu, thể hiện sâu sắc tính nhân văn của Bộ đội Cụ Hồ trong đấu tranh tư tưởng, lý luận.


...♥.♥.♥...

Nguồn : Dân Làm Báo 

...♥.♥.♥......♥.♥.♥...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

.♥.♥.♥... HS-TS-VN ...♥.♥.♥.
(Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam
.♥.♥.♥... NĂM NAY TỚI HOÀNG SA ...♥.♥.♥.

...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam ...♥.♥.♥...